Cmentarz - Fara


Cechy programu do obsługi cmentarza w programie FARA 5.0

Cmentarz w programie FARA

 • prowadzenie ewidencji dla dowolnej liczby cmentarzy,
 • samodzielne określanie nazewnictwa podziału cmentarza (np. sektor, rząd, pole, itd.),

1. Księga grobów

 • możliwość „podłączania” dokumentacji zdjęciowej i innej do wpisów w księdze grobów,
 • szybki podgląd lokalizacji danego grobu na planie cmentarza,
 • funkcje seryjnego wpisywania grobów,
 • podgląd wpisów w księdze pochowanych (czyli kart osób zmarłych) spoczywających w danym grobie,
 • możliwość kopiowania danych opiekuna (właściciela, dzierżawcy) grobu z księgi osobowej.
 • sygnalizacja grobów przedawnionych,
 • sygnalizacja grobów, które niedługo ulegną przedawnieniu,
 • ewidencja remontów,
 • ewidencja opłat cmentarnych,
 • drukowanie KP,
 • tworzenie zestawień opłat i podsumowań,
 • wygaszanie rezerwacji przedawnionych,
 • drukowanie list (księgi) oraz tzw. kart grobu,
 • seryjne i pojedyncze drukowanie kopert,
 • wyszukiwanie grobu według lokalizacji czy nazwiska opiekuna,
 • zaawansowane wyszukiwanie (tzw. filtry),
 • tworzenie zestawień z księgi grobów,
 • tworzenie księgi grobów na podstawie księgi pochowanych.

2. Księga pochowanych:

 • powiązanie z księgą osobową (jeśli jest zainstalowana) lub prowadzenie cmentarza w postaci całkowicie osobnej bazy danych (osobnego programu),
 • szybki podgląd lokalizacji danego grobu na planie cmentarza,
 • szybkie wyszukiwanie,
 • zaawansowane wyszukiwanie (tzw. filtry),
 • tworzenie zestawień,
 • automatyczne numerowanie,
 • funkcje weryfikacji wpisów z podanego rocznika (sprawdzenia pod względem kompletności danych i zgodności z prawem),
 • drukowanie skorowidzów rocznika w układzie alfabetycznym.

3. Graficzny plan cmentarza:

 • możliwość prowadzenia planu w postaci całościowej (jeden plan dla całego cmentarza) lub sektorowej (osobny plan dla każdego sektora i dodatkowy plan rozmieszczenia sektorów),
 • możliwość seryjnego umieszczania na planie większej liczby kolejno ponumerowanych grobów, jeśli leżą one w jednej linii (w poziomie lub w pionie),
 • autopodgląd - automatycznie wyświetlane ważniejsze informacje z księgi grobów oraz dane osób pochowanych po kliknięciu w symbol danego grobu,
 • autoobraz – osobne okno podglądu wyświetlające zdjęcie grobu, w symbol którego kliknięto myszką,
 • automatyczne dopisywanie umieszczanego na planie grobu do księgi grobów, jeśli go w niej nie ma,
 • możliwość dopisywania zmarłych bezpośrednio na planie cmentarza,
 • możliwość przesuwania obiektów na planie zarówno myszką jak i przy pomocy kursora,
 • możliwość umieszczania na planie innych obiektów (drzewa, obiekty niebezpieczne, bramy, furtki, kapliczki, ujęcia wody, śmietniki,  a także proste figury geometryczne, zdjęcia i napisy),
 • możliwość wyszukiwania grobu na planie na podstawie nazwiska osoby zmarłej czy dzierżawcy grobu !
 • możliwość umieszczania na planie tzw. podkładów, np. plików graficznych z zeskanowanymi mapami lub planami (ale bez nich plan również pracuje),
 • oprócz edytora także dodatkowa przeglądarka planu, uniemożliwiająca nanoszenie na nim zmian.

Przykłady i prezentacje

PRZEGLĄDANIE KSIĘGI POCHOWANYCH

Przykład pokazuje, jak zbudowana jest księga pochowanych (jakie zawiera informacje) i w jaki sposób jest ona powiązana z księgą grobów.

PRZEDAWNIENIA

FARA pozwala przy pomocy jednej funkcji wychwycić naraz wszystkie groby, które się już dawno przedawniły i seryjnie usunąć je z księgi bądź pozostawić, ale wyczyścić dane dotyczące właścicieli (dzierżawców, opiekunów).

DRUKOWANIE KP

Dla każdej zarejestrowanej opłaty program pozwala na wydrukowanie KP. Numer dokumentu nadawany jest automatycznie przez program.

PODGLĄD GROBU NA PLANIE

Zarówno w księdze grobów jak i w księdze pochowanym można natychmiast podejrzeć lokalizacje grobu na planie cmentarza. Po kliknięciu w ikonę podglądu program odszukuje na planie grób i wyświetla plan przerysowany w taki sposób, by grób ten był widoczny.

PRZEGLĄDANIE PLANU CMENTARZA

Ta prezentacja pokazuje jak można poruszać się po graficznym planie cmentarza i w jaki sposób jest on powiązany z księgami cmentarnymi. Jak widać na tym pokazie na planie widoczne są dla wskazanego grobu podstawowe informacje o grobie oraz o pochowanych w nim osobach odczytane z ksiąg cmentarnych. Jednym kliknięciem myszki można otworzyć cały wpis by zobaczyć więcej informacji o grobie lub o wybranej osobie.

UMIESZCZANIE NA PLANIE WIELU GROBóW JEDNOCZEŚNIE

Ta prezentacja demonstruje, w jaki sposób można umieścić na planie większą liczbę grobów rozmieszczonych w mniej więcej jednej linii (np. cały rząd) naraz. Serię grobów można umieszczać zarówno w poziomie jak i w pionie numerując od lewej do prawej lub od prawej do lewej (od góry do dołu lub od dołu do góry). Warto pamiętać, że jeśli grób o danej lokalizacji nie zostanie znaleziony w księdze grobów to zostanie on do niej automatycznie dopisany – pozwala to na zakładanie całej ewidencji cmentarnej bezpośrednio na planie – księgi same będą się uzupełniały.

UMIESZCZANIE NA PLANIE OBIEKTóW INNYCH NIż GROBY

Na planie można umieszczać także inne obiekty niż groby (furtki, śmietniki, ujęcia wody, drzewa, itd.) a także własne elementy (napisy, figury, zdjęcia i grafiki, filmy). Do każdego można dołączyć własny komentarz (na podstawie fragmentów komentarza można wyszukiwać te obiekty na planie).

WYSZUKIWANIE OSóB NA PLANIE CMENTARZA !

Bezpośrednio na graficznym planie można odszukać grób podając imię i nazwisko osoby pochowanej bądź dzierżawcy grobu. Po odszukaniu grobu program tak przerysuje plan, by pokazać jego lokalizację. W przypadku znalezienia większej liczby osób o tym samym nazwisku i imieniu wyświetla się lista z bardziej szczegółowymi informacjami – po wybraniu z niej konkretnej osoby plan zostanie przerysowany.

PODKŁAD Z MAPY LUB SZKICU NA PLANIE

Na planie cmentarza można (choć oczywiście nie trzeba) umieścić tzw. podkład, czyli rysunek bądź zdjęcie szkicu/planu cmentarza. Podkład może się składać z jednego rysunku/zdjęcia lub z ich większej liczby. Wszystkie elementy planu rozmieszczać można na tle tego podkładu.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.