Wspomaganie w pracy - Fara

Wspomaganie w pracy

FARA posiada dużo funkcji służących nie tylko do prostego wpisywania danych, ale przede wszystkim wspomagających pracę i przyspieszających wpisywanie informacji do bazy danych. Funkcje te pozwalają na pelłn wykorzystanie bazy danych i zawartych w nich informacji.

Są to takie funkcje jak np.

 • tworzenie wzorców wpisów (tzw. automaty),
 • możliwość seryjnego numerowania wpisów w księgach,
 • możliwość tworzenia kart osobowych na podstawie kart już istniejących (np. kart dzieci na podstawie kart rodziców),
 • możliwość natychmiastowego „przerzucania” ofiar do księgi przychodów i rozchodów,
 • możliwość tworzenia wpisów w księdze bierzmowanych na podstawie księgi chrztów,
 • możliwość seryjnego założenia całego rocznika księgi komunijnej na podstawie księgi przygotowawczej,
 • możliwość natychmiastowego „przerzucania” wpłat za groby do księgi przychodów i rozchodów,
 • i wiele, wiele innych.

Funkcje takie, choć nie od razy wykorzystywane szczególnie przez początkujących z biegiem czasu stają coraz bardziej przydatne i pozwalają w ogromnym stopniu skrócić czas wpisywania danych.

Wspomaganie pracy odbywa się dzięki funkcjom służącym do tzw. masowego aktualizowania danych. Są to funkcje pozwalające na dokonywanie korekt źle zapisanych nazw bez konieczności poprawiania ich ręcznie w poszczególnych. Przykładami takich funkcji są:

 • masowa zmiana nazwy ulicy,
 • masowa zmiana numerów telefonów,
 • przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników EXCELATOR,
 • i wiele innych

Przykłady i prezentacje

NUMEROWANIE ROCZNIKA KSIĘGI

Przykład pokazuje, jak można ponumerować wpisy w konkretnym roczniku w księdze.

ZAKŁADANIE KARTY OSOBOWEJ DZIECKA

Przykład pokazuje, jak można założyć kartę osobową dziecka na podstawie karty jednego z rodziców. Do nowej karty oprócz nazwiska i adresu przepisane zostaną także automatycznie dane rodziców. Ponadto nowa karta zostanie „doklejona” do karty rodzinnej rodziców (osoba zostanie automatycznie dopisana do właściwej kartoteki).

TWORZENIE KSIĘGI MAŁżEŃSTW

Przykład pokazuje, jak można utworzyć wpis w księdze małżeństw na podstawie wpisu w księdze zapowiedzi. Unika się wówczas konieczności ponownego wpisywania tych samych danych osobowych.

AKTUALIZACJA NA PODSTAWIE KSIĘGI SLUBóW

Przykład pokazuje, jak na podstawie wpisu w księdze małżeństw można zaktualizować karty osobowe i wpisy w księdze chrztów oraz założyć kartę rodzinną.

SZYBKIE KSIĘGOWANIE OFIAR

Przykład pokazuje, jak wpisując ofiarę można od razu „wrzucić” ją do księgi przychodów i rozchodów.

TWORZENIE KSIĘGI GROBóW Z KSIĘGI POCHOWANYCH

Przykład pokazuje, jak można utworzyć wpisy w księdze grobów na podstawie założonych wcześniej wpisów w księdze grobów.

MASOWE POPRAWIANIE NAZW ULIC

Przykład pokazuje, w jaki sposób poprawić nazwę ulicy w wybranej miejscowości na skutek urzędowej decyzji o jej zmianie.

SCALANIE I POPRAWIANIE źLE ZAPISANYCH NAZW

Przykład korekty źle zapisanych nazw jednej i tej samej ulicy. Cała operację wykonuje się „w jednym miejscu” w przeciągu kilkunastu sekund. Nazwy zostają skorygowane we wszystkich wpisach w bazie danych.

EXCELATOR

Ten przykład dla zaawansowanych użytkowników pokazuje jak można całą kartotekę wyeksportować do arkusza EXCEL, modyfikować dane w arkuszu, a następnie zaktualizować kartotekę zmianami naniesionymi w arkuszu programu EXCEL.

KASOWANIE STARYCH ROCZNIKóW KSIĘGI FINANSOWEJ

Starsze roczniki księgi finansowej można bezpowrotnie usunąć z bazy danych. Pokazuje to ten przykład.

SERYJNE ZAKŁADANIE DZIENNIKóW KLAS

Po zmianie roku szkolnego dzienniki klas nowego rocznika można założyć na podstawie dzienników z rocznika poprzedniego. Dane personalne uczniów zostają wówczas przez program skopiowane do nowych dzienników.

MASOWA ZMIANA NUMERóW TELEFONóW

Prezentacja pokazuje, jak można zmienić numery telefonów w wybranej miejscowości po decyzji operatora telekomunikacyjnego o ich rozszerzeniu o jedna cyfrę.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.