Inwentarz - Fara


Księgi inwentarzowe programu FARA 5.0

Księgi inwentarzowe w programie FARA

 • księga gruntów,
 • księga budynków,
 • księga wyposażenia,
 • księga ksiąg i akt,
 • księga innych elementów,
 • automatycznie tworzona księga zabytków.

Cechy ksiąg inwentarzowych

 • dokładny opis każdego elementu,
 • możliwość „podpięcia” dowolnej liczby fotografii, filmów i wszelkich innych dokumentów,
 • ewidencja historii zmian i remontów,
 • szybkie wyszukiwanie,
 • zaawansowane wyszukiwanie (tzw. filtry),
 • tworzenie zestawień,
 • drukowanie kopert z adresami użytkowników gruntów i budynków,
 • drukowanie całej księgi w postaci kolejnych list z kolejnych ksiąg.

Przykłady i prezentacje

KSIĘGA BUDYNKóW

Jednym z rejestrów inwentarzowych jest księga budynków, które można dokładnie opisać i dołączyć dokumentację filmową lub fotograficzną złożoną z dowolnej liczby zdjęć i klipów filmowych.

KSIĘGA GRUNTóW

Prezentacja pokazuje zakres danych w księdze gruntów.

KSIĘGA WYPOSAżENIA

Prezentacja pokazuje zakres danych w księdze wyposażenia.

DRUKOWANIE KSIĄG INWENTARZOWYCH

Każdy rejestr może zostać wydrukowany w postaci dwustronnej księgi (strony parzyste i nieparzyste) wraz z okładką. Drukować można zarówno całe księgi, jak i tylko zmiany naniesione w danym roczniku.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.