5.0.73 - Fara

poniedziałek, 30 września 2019 07:00

Aktualizacja nr 5.0.73

Rozszerzenia:

rozszerzenieCmentarz

 • Na planie cmentarza dodano możliwość zmiany rozmiarów każdego grobu o kształcie prostokąta (lub kwadrata) oraz ustalenie domyślnych rozmiarów dla tych kształtów.
 • Dodano możliwość drukowania na rachunku pogrzebowym dodatkowych uwag z formularza opłaty. Jeśli w formularzu są takie uwagi, to drukowanie poprzedzone jest pytaniem o ich umieszczenie na wydruku - w każdym, odrębnym przypadku dodatkowe uwagi można umieścić na wydruku lub nie.
 • Jeśli co najmniej 1 rachunek dla grobu posiada wpisane jakieś uwagi, to w księdze grobów, w formularzu grobu wyświetla się stosowna adnotacja na ten temat.
 • Wydruk dużej karty grobu - dodano w tytule znaczniki D, N, L dla grobu dziecięcego (D), z nieczytelnym nagrobkiem (N) oraz przeznaczonego do likwidacji (L). Drukowanie tych znaczników można jednak wyłączyć w funkcji "Dostosuj ten szablon"
 • W formularzu księgi pochowanych dodano możliwość wpisania do księgi intencji.

rozszerzenieKartoteka

 • W raporcie "Moja Parafia" dodano korektę - obecnie nie będą w niej ujmowane osoby wpisane do archiwalnych kartotek rodzinnych, nawet jeśli przenosząc kartotekę do archiwum użytkownik nie zmienił statusu członków rodziny i Ci w dalszym ciągu widnieją w księdze osobowej jako parafianie.
 • Umieszczony na karcie osobowej dodatkowy znacznik informujący o tym, iż osoba nie może być rodzicem Chrzestnym mimo spełnienia warunków wieku, wyznania, itd., rozszerzono także na świadka Bierzmowania. Program zablokuje możliwości wydrukowania zaświadczenia dla świadka Bierzmowania z kartoteki, jeśli osoba spełnia wszystkie warunki, ale na jej kartotece oznaczono, iż mimo tego nie może zostać dopuszczona do tej godności.
 • Funkcja wyszukiwania "nieaktywnych" kartotek została rozszerzona o pomijanie kartotek, na których widnieje conajmniej 1 osoba, która w ostatnim czasie złożyła jakąś ofiarę.

rozszerzenieKsięga Chrztów

 • Dodano pola służące do rejestracji wniosku o wykreślenie z księgi Chrztów. Zgodnie z obowiązującym prawem wniosek taki nie może zostać uwzględniony (tzw. prawo do zapomnienia w tym przypadku nie przysługuje), jednak zgodnie z zaleceniami KIODO wniosek ten powinien zostać zarejestrowany w księdze Chrztów.
 • Dodano wydruk dokumentu odmownej odpowiedzi na wniosek o wykreślenie z księgi Chrztów.
 • Na wydruku rocznika księgi dodano słowo "lat" poprzedzające wiek rodzica oraz rodzica Chrzestnego.

rozszerzenieKsięga intencji

 • Dodano możliwość powielania intencji z księgi głównej oraz archiwalnej.
 • Rozszerzono długość treści intencji, która jest wyświetlana w tabeli z indeksem intencji.
 • Dodano raport sumujący intencje i stypendia w wybranym okresie czasu dla każdego z odprawiających.

rozszerzenieKsięga przychodów i rozchodów

 • W raporcie ze strukturą przychodów i rozchodów dodano opcje pomijania wartości zerowych oraz ulepszono wygląd raportu.
 • Poprawiono wygląd sumarycznego zestawienia finansów.

rozszerzenieŚluby

 • Dodano możliwość wydrukowania formularza konkordatowego także z poziomu księgi Protokołów oraz księgi Zapowiedzi.
 • Dodano możliwość zapisania formularza konkordatowego w pliku PDF.
 • W księdze ślubów dodano możliwość utworzenia wpisu w księdze intencji.

rozszerzenieKsięga Komunijna

 • Do wydruku księgi dodano możliwość drukowania daty i miejsca urodzenia. Aby włączyć tę opcję należy kliknąć na szablonie wydruku, a następnie w ikonę "Dostosuj ten szablon". W wyświetlonym okienku należy zaznaczyć pole "Drukuj datę i miejsce urodzenia"

Poprawki:

 • Poprawiono błąd uniemożliwiający w niektórych przypadkach operacje w tzw. edytorze słowników.
 • Usunięto błąd powodujący zawieszanie się księgi pochowanych w sytuacji, gdy tę samą osobę "otworzono" w 2 osobnych oknach programu i w jednym z nich wykonano operację usunięcia bądź przeniesienia osoby do archiwum.

 

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.