5.0.63 - Fara

czwartek, 31 marca 2016 18:00

Aktualizacja nr 5.0.63

Rozszerzenia:

rozszerzenieKSIĘGI ZMARŁYCH I POCHOWANYCH

 • Księga zmarłych oraz księga pochowanych zostały rozszerzone o kilka pól związanych z udzielonymi sakramentami oraz z pogrzebem. Pola te nie są obowiązkowe – mogą być wypełniane w celach archiwalnych jeśli jest taka potrzeba.
 • Do księgi pochowanych dodano wydruk rozpiski – jednej kartki A4 podzielonej na 3 ramki z informacjami dla księdza, dla kościelnego i dla grabarza.

rozszerzenieINTENCJE

 • W druku gabloty rozszerzony ustawienia oznaczania intencji kolorami dodając możliwość określania koloru nie tylko dla intencji o danej treści, ale także dla treści zawierającej podane frazy.

rozszerzenieKSIĘGA ŚLUBÓW

 • Wprowadzono opcjonalną kontrolę unikalności numeru małżeństwa konkordatowego. Kontrolę można włączyć klikając w ikonę Dostosuj w księdze ślubów i zaznaczając wybrane opcje w części „Gdy numer małżeństwa konkordatowego dubluje się z innym wpisem

rozszerzenieKSIĘGA CHORYCH

 • Funkcja aktualizacji po wizycie została usprawniona – można przed jej wywołaniem zaznaczyć osoby, których dotyczy. Ułatwia to aktualizację księgi chorych w bardzo dużych parafiach.

rozszerzenieNIEBAWEM

 • W ustawieniach wykazu dodano możliwość zawężenia do wybranych rodzajów zawartego związku małżeńskiego

rozszerzeniePLAN CMENTARZA

Na planie cmentarza rozszerzono opcje dostosowawcze i podzielono je na zakładki:

Dostosowywanie planu cmentarza - etykiety

Na zakładce etykiety można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie pod symbolami grobów etykiet z lokalizacją każdego grobu. Dodatkowo można też określić wygląd etykiety (czcionka, styl, kolor) oraz jej szerokość.

Dostosowywanie planu cmentarza - znaczniki

Na zakładce znaczniki można oprócz standardowych znaczników przedawnienia włączyć 2 nowe sygnalizatory:

 • Pytajnik dla grobu o nieczytelnej tablicy - jeśli na karcie grobu, na stronie nr 7 zaznaczono, że tablica/napis na nagrobku jest nieczytelny to na tle grobu wyświetlał się będzie znak pytajnika
 • Litera P dla grobu pustego - jeśli miejsce jest wolne (nikt nie spoczywa w grobie) i nie jest zastrzeżone (na karcie grobu nie ma wpisanego dysponenta) to można zaznaczyć, by na tle grobu pojawiała się litera P

Dostosowywanie planu cmentarza - przezroczystosc

Na zakładce przeźroczystość można zaznaczyć, aby symbole grobów były przeźroczyste, czyli niewidoczne. Może to być przydatne gdy na planie umieszczono podkład ze zdjęciem lub mapą cmentarza - wówczas symbole grobów nie są widoczne, ale ponieważ fizycznie są umieszczone na planie po kliknięciu w dane miejsce program wyświetli informacje o tym grobie

Dostosowywanie planu cmentarza - sygnalizacja kolorami

Na zakładce sygnalizacja kolorami można określić dodatkowy kolor dla miejsc wolnych, ale zastrzeżonych.

Dostosowywanie planu cmentarza - podgląd zdjęć

Jeśli opcja na tej zakładce będzie zaznaczona, to obok planu wyświetlane będzie drugie okienko, w którym będzie się wyświetlało zdjęcie aktualnie zaznaczonego grobu.

Dostosowywanie planu cmentarza - kadrowanie

Zakładka kadrowanie służy do przesunięcia całego planu do lewego, górnego rogu planu danego sektora (pola).

rozszerzenieFINANSE

 • Dodano możliwość szybkiego wyznaczania numeru kolejnego dowodu, dla wystawianych dokumentów.
 • Dodano funkcję drukowania podsumowań miesięcznych dla danego roku finansowego

rozszerzeniePLAN CMENTARZA - OBSZAR:

Na planie cmentarza dodano nową funkcję: Obszar. Kliknięcie w te ikonę pozwala na określenie dla danego sektora (pola) rozmiaru obszaru rysowania. Obszar rysowania to prostokąt, w którym umieszcza się groby i elementy planu (nie mylić z oknem). Maksymalna szerokość/wysokość obszaru to 32767 punktów, ale zazwyczaj wystarcza 1000-2000.

Im większy obszar rysowania, tym trudniej manipuluje się paskami przewijania, gdyż niewielki ruch myszką może powodować przesunięcie nawet o kilka tysięcy punktów. Dlatego obszar lepiej jest dopasować do rzeczywistej wielkości planu danego sektora. Domyślnie obszar tworzy się w wymiarach 3000 x 3000 pikseli i zazwyczaj jest to wielkość wystarczająca.

Im mniejszy obszar, tym łatwiej manipuluje się paskami przewijania.

Jeśli wszystkie elementy planu nie mieszczą się należy powiększyć obszar rysowania w poniższych polach.

Dla każdego sektora (pola) można określić inną wielkość obszaru rysowania

rozszerzenieKSIĘGA CHRZTÓW

 • Dla zaawansowanych: do edytora wzorów dokumentów dodano słowa kluczowe $bmAdnotacja, $koAdnotacja, $slBrakAdnot służące do wstawiania w dokumencie adnotacji o Bierzmowaniu, I Komunii i braku adnotacji o małżeństwie.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.